Wie zijn wij?

Het Kempense Erfgoedportaal is een online platform voor de presentatie en verspreiding van het erfgoed van de hele Antwerpse Kempen. Zowel historische kranten, erfgoedcollecties als archieven hebben een plaats op dit portaal. De collecties die hier gepresenteerd worden zijn afkomstig van gemeenten, (erfgoed)verenigingen of particulieren.

De meeste beeldcollecties die u hier aantreft, werden oorspronkelijk geregistreerd in aparte databanken. Via de huidige mogelijkheden om gegevens van databanken te delen en samen doorzoekbaar te maken, zijn we erin geslaagd om ze hier als één doorzoekbaar geheel te presenteren op www.kempenserfgoed.be. De oorspronkelijke databron blijft per item dat u bekijkt nog altijd zichtbaar. Ook de partnerorganisatie die instaat voor het beheer van de registratie en het beheer van de digitale bestanden die daarmee gepaard gaan, kunt u altijd terugvinden via deze website en rechtstreeks contacteren.

De organisaties die instaan voor het presenteren van dit portaal zijn:

  • Erfgoed Noorderkempen – Druivenstraat 18, 2300 TURNHOUT met ondernemingsnummer BE 0863.327.714
  • Kempens Karakter – Nederrij 135, 2200 HERENTALS met ondernemingsnummer BE 0896.244.069
  • Projectvereniging Cultuurnetwerk Kempen (Erfgoeddienst k.ERF) – Werft 20, 2440 GEEL met ondernemingsnummer BE 0809.181.918
  • Erfgoed Voorkempen – Schildesteenweg 99, 2520 Ranst met ondernemingsnummer BE 650.649.076

Voor inhoudelijke en technische vragen over dit erfgoedportaal kunt u contact opnemen via info@kempenserfgoed.be.

 

Brondata uit verschillende cultureel-erfgoeddatabanken

Via dit Kempens Erfgoedportaal presenteren we de Kempense collecties uit diverse “brondatabanken”. We geven hier een overzicht van de databanken die het Kempens Erfgoedportaal ontsluit:

  • het Erfgoedregister – beheerd door het Departement Cultuur, Jeugd en Media van de Vlaamse overheid. Het Kempens Erfgoedportaal filtert de Kempense collecties uit het Erfgoedregister en presenteert die in de beeldbank. Enkel die data die in het Erfgoedregister als “publiek toegankelijk” zijn gemarkeerd, worden in dit portaal mee ontsloten. 
  • de Collective Access-databank van Erfgoed Noorderkempen, beheerd door Erfgoed Noorderkempen. Enkel die data die in de Collective Access databank als “publiek toegankelijk” zijn gemarkeerd, worden in dit portaal mee ontsloten. 
  • de Collective Access-databank van Kempens Karakter, beheerd door Kempens Karakter. Enkel die data die in de Collective Access databank als “publiek toegankelijk” zijn gemarkeerd, worden in dit portaal mee ontsloten. 
  • de Kempense kranten-databank – beheerd door Erfgoeddienst k.ERF, Erfgoed Noorderkempen en Kempens Karakter. Enkel de kranten ouder dan 1946 worden algemeen publiek op deze website mee ontsloten. 

 

Online ontsluiting van beeldmateriaal

Het Kempens Erfgoedportaal streeft ernaar om zoveel mogelijk beeldmateriaal online aan het publiek te presenteren. Hierbij wordt rekening gehouden met het auteursrecht dat van toepassing kan zijn op bepaald beeldmateriaal. 

Omwille van de Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten (BS 27.07.1994) worden kranten jonger dan 70 jaar slechts beperkt beschikbaar gesteld via toegang in de archieven, documentatiecentra en bibliotheken van de deelnemende Kempense gemeenten. 

Het auteursrecht is niet enkel van toepassing op de digitale krantencollecties, maar ook op foto’s wanneer zij oorspronkelijke creaties zijn en de maker ervan nog geen 70 jaar overleden is. Indien bovendien op de foto’s andere oorspronkelijke creaties worden afgebeeld, geldt ook daarop mogelijk nog een auteursrechtelijke bescherming. 

De inrichters van dit portaal of hun partners hebben de nodige, redelijke inspanningen verricht om de auteursrechthebbenden van de gedigitaliseerde werken te vinden en/of te lokaliseren. Ondanks onze inspanningen werden niet alle rechthebbenden gevonden. Ter ontsluiting van het cultureel erfgoed hebben wij en onze partners er toch voor geopteerd om deze werken te digitaliseren en op deze website raadpleegbaar te maken omwille van hun historisch belang en hun educatieve waarde. Indien u van oordeel bent, dat u de rechthebbende bent van bepaalde van deze gedigitaliseerde werken, dan verzoeken wij u contact op te nemen, zodat wij alsnog uw toestemming kunnen bekomen, en als dat niet mogelijk is de online publicatie kan worden stopgezet.

 

Gebruik van beeldmateriaal

Indien u beeldmateriaal uit het Kempens Erfgoedportaal wil gebruiken, kan u bij de beheerders van de collecties waarin deze beelden zich bevinden, of bij de eigenaars van deze beelden, navragen of u dat mag en wat de voorwaarden daartoe zijn. U kunt via de website ook een kopie in hoge resolutie van de beelden aanvragen; u wordt dan door de collectiebeheerder geïnformeerd over de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van die kopie. Het is in bepaalde gevallen mogelijk dat de collectiebeheerder zelf niet de toestemming kan geven, maar zal doorverwijzen naar de maker, zijn nabestaanden of hun vertegenwoordiger.

 

Aansprakelijkheid

Wij verbinden ons ertoe om de informatie op dit erfgoedportaal zo juist mogelijk weer te geven. De gebruiker aanvaardt evenwel dat het Kempens Erfgoedportaal geen expliciete of impliciete garanties kan geven omtrent de correctheid of volledigheid ervan. De inhoud van het portaal is bovendien onderhevig aan wijzigingen (onder meer omwille van wijzigingen in de brondatabanken) en bepaalde informatie kan zelfs verwijderd worden uit deze website. 

Via deze website bieden wij content aan uit andere databanken en registratiesystemen. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud die publiek gemaakt wordt via die databanken of registratiesystemen. 

De inrichters van het portaal zijn ook niet aansprakelijk voor schade ingevolge het raadplegen van www.kempenserfgoed.be, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het raadplegen van de beelden en hun metadata.

De bezoeker van het portaal vrijwaart de inrichters ervan voor alle schade die zij zouden lijden alsook vorderingen van derden ten gevolge van het niet naleven van huidige gebruiksvoorwaarden.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle geschillen met Erfgoed Noorderkempen, Kempens Karakter of projectvereniging Cultuurnetwerk Kempen in het kader van het Kempens Erfgoedportaal is uitsluitend het Belgische recht van toepassing.

Alle geschillen die voortvloeien uit het gebruik van het Kempens Erfgoedportaal of het gebruik van beeldmateriaal en metadata uit dit erfgoedportaal zullen uitsluitend voorgelegd worden aan de rechtbanken met afdelingszetel te Turnhout. 

Wijzigingen
De inrichters van dit portaal behouden zich het recht om op elk ogenblik deze gebruiksvoorwaarden aan te passen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden zullen worden gepubliceerd via deze website en zullen automatisch van kracht worden na de publicatie ervan. Het raadplegen van www.kempenserfgoed.be en het bezoek aan onze website impliceert de kennisneming en aanvaarding van deze gebruiksvoorwaarden.

Ons contacteren
Voor klachten en/of opmerkingen of bij signalering van metadata die inbreuk maken op wettelijke bepalingen en/of op rechten van derden kan u ons contacteren via info@kempenserfgoed.be